Projekty města Kladno

Město Kladno v minulosti realizovalo řadu projektů a některé další právě probíhají nebo se připravují. Jaké projekty jsou pozitivním přínosem pro město?

1. Připravované projekty – Náměstí Jana Opletala v Rozdělově

Náměstí Jana Opletala v Rozdělově se dočká stavebních úprav, jelikož je přetěžováno silniční dopravou. V současné době je na náměstí neudržovaná vegetace, místo není logicky členěno a zcela zaniká krása kapličky. Magistrát města Kladno a architekti města projednali plány na revitalizaci náměstí s místními obyvateli v areálu volejbalového klubu Vavřinec a vyslechli si jejich připomínky.

Cílem projektu je rekonstrukce kapličky, umístění kontejnerů pod zem, zlepšení parkování, omezení průjezdu náměstím a vybudování přejezdových prahů z kamenných kostek pro vyšší bezpečnost chodců. K dominantní, 200 let staré lípě, přibydou další mladé stromy, nižší keře a záhony s trvalkami. Naopak dojde k odstranění některých jehličnanů a přerostlých keřů.

Revitalizace náměstí na návsi v Rozdělově se plánuje na rok 2016 a se zahájením stavebních prací se čeká na stavební povolení. Hlavním architektem tohoto projektu je Ondřej Rys. Financování projektu proběhne z městského rozpočtu, který byl pro rok 2016 schválen na 1,4 miliardy korun.

2. Probíhající projekty – Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kladno

Záměrem tohoto projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách. Město Kladno chce tímto projektem stmelit spolupráci mezi zřizovateli, školami a ostatními aktéry ve vzdělávání a docílit spolupůsobení pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Projekt si klade za cíl rozvíjet vzdělání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje oblasti včasné péče a předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání. Projekt obsahuje soupis priorit a způsoby, jimiž se dosáhne vytyčených cílů v oblasti vzdělání.

Dne 19. 4. 2016 proběhlo první jednání pracovní skupiny, kde se setkala koordinátorka projektu pí. Jaroslava Saifrtová se zástupci obcí, zástupci rodičů a řediteli mateřských a základních škol. Na programu byl plán činnosti a harmonogram pracovní skupiny do konce první poloviny roku 2016.

Předpokládané výdaje tohoto projektu jsou téměř 3,5 milionu Kč za přispění podpory z rozpočtu EU ve výši 2,68 milionu Kč a ze státního rozpočtu ve výši 316 334 Kč. Projekt je realizován od 1. 1. 2016 a jeho ukončení je naplánováno na 31. 12. 2017.

3. Uskutečněné projekty – Stabilizace a posílení ekologických funkcí sídelní zeleně ve vybraných lokalitách města Kladna

V rámci tohoto projektu se posoudilo asi 7 700 ks dřevin rostoucích na veřejných prostranstvích v katastrálním území Kladna a Rozdělova a přistoupilo se k jejich geodetickému zaměření a dendrologickému posouzení. Druhá část projektu byla zaměřena na pak Lesík, jehož cílem bylo vybudovat park se 680 ks novými stromy, 877 ks keři, travnatými plochami, 26 lavičkami a 10 odpadkovými koši. Z důvodu omlazení parku se odstranil starý keřový porost a 371 ks stromů.

Část projektu „Park Lesík“ probíhala od 1. 2. 2016 do 31. 12. 2016 a celkové uznatelné náklady akce činily 8,375 milionů Kč. V konečném důsledku SFŽP přispělo částkou ve výši 7,53 milionů Kč a město částkou ve výši 837 485 Kč.

Část projektu „Pasport – inventarizace sídelní zeleně“ probíhala od 29. 4. 2015 do 30. 9. 2015 a celkové uznatelné náklady akce činily 596 288 Kč. V konečném důsledku SFŽP přispělo částkou ve výši 509 826 Kč a město částkou ve výši 86 462 Kč.